Tegevusstrateegia 2013-2018

• Tegutseda ostupoliitika ja hanketegevuse alase oskusteabe- ja koolituskeskusena nii suuremate, kui väiksemate omavalitsuste huvides, • Vähendada ostujuhtimisega kaasnevaid tegevuskulusid nii hankijatele, kui pakkujatele ning ennetada välisvahendite kasutamisel rakendusüksuste nõuetest tulenevaid riigihangetealaseid riske ning vaidlusi asjakohase koolitussüsteemi kaudu • Selgitada välja ühisostude valdkonnad jälgides et kahjustatud ei oleks kohalike ettevõtete võimalused ühishangetel osalemiseks. • Võtta kasutusele riigihangete praktikas vähekasutatavaid kuid efektiivsust tagavaid õiguslikke võimalusi eelkõige raamlepingute sõlmimise kaudu, • Optimeerida oskamatult korraldatud hankemenetluse tõttu hankijatele tekkivate lisakulutuste tekkeriski süsteemse koolitustegevuse kaudu, • Ühtlustada ostude teostamise praktikad, optimeerimaks hangetega tegelevate ametnike töökoormust, • Edendada võrdset kohtlemist ning mõistlikku asjaajamist hankemenetlustes, töötades koostöös hankijate ning pakkujatega kaubagruppide ja teenuste lõikes välja ühtsed standardid ning hangete tüüptingimused, • Osutada kvaliteetset õigusabiteenust, nii riigihangete, kui muudes valdkondades